Ársskýrsla Landgræðslunnar

2019

Vörður á vegi Landgræðslu 2019

Janúar/febrúar

Á fundi sviðsstjóra var rætt um samstarf við Skaftárhrepp um að greina möguleika á endurheimt vistkerfa og nytjaskógrækt innan landslagsheilda . Um er að ræða hluta af nýju aðalskipulagi hreppsins.

Nýtt skipulag og skipurit tók gildi frá og með 1. febrúar 2019.

Mars/apríl

Framleiðsla á baunagrasi að hefjast í Gunnarsholti. Til voru 4-6 þúsund baunagrasplöntur sem voru ræktaðar 2018.

Aðgerðum í Víkurfjöru lokið að þessu sinni. Rúllur voru settar í fjörukambinn í þeim tilgangi að draga úr rofi og sandfoki inn í byggðina.

Maí/júní

Rannsóknastefna fyrir Landgræðsluna var samþykkt í maímánuði.

Árni Bragason, landgræðslustjóri sagði í samtali við Rúv í júní, að landið væri enn að tapa jarðvegi og því miður væri ekki hlustað á fagmenn. Hann sagði að nóg væri til af grasi. Hægt væri að vera með miklu stærri fjárstofn ef beitt væri á láglendi.

Júlí

Ný aðgerðaáætlun “Bætt landýting í þágu loftslagsmála” var kynnt í júlí. Megináhersla er lögð á að aukin kolefnisbinding í jarðvegi og gróðri stuðli einnig að náttúruvernd og endurheimt lífríkis og að aðgerðir á röskuðu landi, þar sem kolefni er enn að tapast úr jarðvegi, verði settar í forgang.

Ágúst

Daði Lange Friðriksson, héraðs- fulltrúi Landgræðslunnar á Norður landi eystra sagði í samtali við Rúv að svartvatnið væri góður áburður, í því væru þvagefni sem séu mjög góð áburðarefni. Þá hafi þetta hafi mikla þýðingu fyrir Landgræðsluna því með því að nota svartvatnið á Hólasandi minnki kolefnissporið þar sem hætt verði að nota innfluttan áburð. Með þessu sé verið að nýta það sem fyrir er á svæðinu.

Landbúnaðarráðherrar Norðurlandanna funduðu um loftslagsmál í ágúst í Reykjavík og hvernig loftslagsbreytingar hafa áhrif á landbúnað og skógrækt á Norðurlöndum. Þeir komu svo í Gunnarsholt og plöntuðu trjám til að kolefnisjafna ferð sína til Íslands.

September

Landgræðslan og Olís stóðu að söfnun birkifræs um allt land. Nokkrar stöðvar Olís tóku við fræi sem var síðan flutt í Gunnarsholt, þurrkað og sett í kæli.

Melskurður gekk mjög vel sunnanlands en melurinn var ekki skurðarhæfur fyrir norðan.

Október/nóvember

Í nóvember var lögð fram tillaga til þingsályktunar á Alþingi um þjóðarátak í landgræðslu. Þar kemur fram að með samstarfi ýmissa aðila eigi að auka þátttöku almennings í kolefnisbindingu með landgræðslu.

Orkugerðin gaf Land- græðslunni 100 tonn af kjötmjöli til uppgræðslu.

Desember

Landgræðsluskólinn verður frá og með áramótum undir hatti UNESCO í gegnum Þekkingarmiðstöðina GRÓ sem heldur utan um skólana fjóra, Landgræðslu-, Sjávarútvegs-, Jarðhita- og Jafnréttisskólann.

c

Fylgt úr hlaði

Í ágúst 2019 kom út á vegum milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (IPCC), skýrsla um loftslagsbreytingar og landnotkun (Climate Change and Land). Skýrslan dregur upp dökka mynd af áhrifum loftslagsbreytinga á fæðuöryggi og sýnir að ósjálfbær landnýting og landeyðing af hennar völdum valda mikilli losun kolefnis og koma í veg fyrir kolefnisbindingu. Skýrslan er unnin af hundruðum vísindafólks og byggir á þúsundum rannsókna um allan heim.

Sænski aðgerðasinninn Greta Thunberg hefur vakið almenning um allan heim til vitundar um að engan tíma má missa og að beita þarf öllum tiltækum ráðum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og að binda kolefni í gróðri og jarðvegi. Mikill meirihluti landsmanna gerir sér grein fyrir ástandinu og villl vinna með okkur að því að bæta land og byggja upp. Enn er þó efasemdarfólk sem neitar að horfast í augu við staðreyndir og niðurstöður vísindafólks.

Í okkar fámenna en ríka landi er enn langt í land með að nægar upplýsingar liggi fyrir um ástand lands. Stór skref eru þó stigin þessi árin með öflugum samstarfsverkefnum þar sem gróðurauðlindin er kortlögð og kolefni í jarðvegi er mælt.

Nýjar skuldbindingar í loftslagsmálum sem stjórnvöld hafa undirgengist í samstarfi við nágrannalönd okkar kalla á aðra og nákvæmari skráningu aðgerða og öflun grunngagna sem ekki hefur verið safnað fyrr á Íslandi.

Nú er að vaxa upp á Skeiðarársandi stærsti samfelldi birkiskógur landsins og þar sést vel hversu öflug landgræðsluplanta birkið er. Víða eru möguleikar á að nýta sér mátt birkisins. Til að virkja vaxandi áhuga almennings stóð Landgræðslan fyrir landssöfnun á birkifræi í samstarfi við Olís og Hekluskóga. Þrátt fyrir fremur slaka fræsetu á birkinu á árinu 2019 tókst þó að safna miklu magni af fræi víða um land.

Fræinu verður ýmist sáð beint eða framleiddar plöntur til gróðursetningar í viðkomandi landshlutum. Landgræðslan vonast til að birkifræsöfnun verði hér eftir árviss viðburður.
Landgræðslan, Landvernd og Landgræðsluskólinn stóðu fyrir málstofu á Arctic Circle í október um þátttökunálgarnir í umhverfismálum.

Mikilvægt er að allir hjálpist að við þau stóru verkefni sem við blasa í umhverfis og loftslagsmálum.

Landgræðslan kom einnig að viðburði í Skálholti „The Faith for Earth Initiative“ í samstarfi við Þjóðkirkjuna og Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Hvernig getum við öll unnið saman að umhverfis- og loftslagsmálum.

Hægt gengur að fá landeigendur til liðs við okkur til að endurheimta votlendi. Stór svæði framræsts lands á Íslandi eru ekki notuð til landbúnaðar. Á árinu tókst þó í fyrsta sinn að endurheimta meira land en ræst var fram.

Á árinu kvöddum við með þakklæti reynda starfsmenn sem létu af störfum vegna aldurs og við tókum á móti ungu fólki í þeirra stað. Starfsfólk Landgræðslunnar er öflugur hópur sem er tilbúinn til að takast á við áskoranir í loftslagsmálum og önnur ný verkefni sem okkur hafa verið falin.

Árni Bragason, landgræðslustjóri

i

Landgræðsluáætlun

Samkvæmt lögum um landgræðslu nr. 155/2018 skal vinna landgræðsluáætlun sem gildir til 10 ára í senn. Í áætluninni skal kveðið á um framtíðarsýn og stefnu stjórnvalda í landgræðslu með hliðsjón af markmiðum laganna. Verkefnisstjórn, skipuð af umhverfis- og auðlindaráðherra árið 2019, heldur utan um gerð áætlunarinnar.

Í stjórninni sitja: Árni Bragason, Ása L. Aradóttir, Margrét H. Guðsteinsdóttir, Oddný S. Valsdóttir og Tryggvi Felixson. Megin viðfangsefni áætlunarinnar verða: a) hvernig skuli stuðla að framförum í mati á jarðvegsvernd, b) hvernig gæði landsins séu best varðveitt, c) hvernig nýting lands geti sem best stutt við atvinnu og byggðir í landinu, í takt við markmið stjórnvalda, d) hvernig best sé að efla og endurheimta röskuð vistkerfi og e) setja fram tillögur að breytingum á nýtingu lands þar sem það á við (t.d. friðun fyrir ákveðinni landnýtingu o.s.frv.).

Fjallað verður um möguleika á endurheimt vistkerfa á stórum samfelldum svæðum, einkum birki- og víðikjarrs, endurheimt votlendis og sjálfbæra nýtingu lands. Einnig verður horft til samlegðaráhrifa landgræðslu, loftslagsmála og líffræðilegrar fjölbreytni og fjallað um notkun plöntutegunda og aukna nýtingu lífrænna efna, s.s. moltu og húsdýraáburðar í landgræðslu. Síðast en ekki síst þá verður skoðað hvernig auka megi þátttöku einstaklinga, félagasamtaka, sjálfboðaliða, einkaaðila o.fl. í landgræðslustarfinu. 

Ársreikningur

2019 2018
Tekjur
Framlag ríkissjóðs      836.948      724.678
Sértekjur      200.732      218.218
Aðrar rekstrartekjur          5.269          4.916
  1.042.950      947.813
Gjöld
Laun      566.662      558.847
Rekstrarkostnaður      155.245      167.316
Aðkeypt þjónusta      162.196      144.023
Rekstrarvörur        83.745        72.404
Húsnæði        62.619        52.728
Ferðir og fundir        46.901        48.084
Bifreiðar og vélar        32.186        31.725
  1.109.554   1.075.127
Rekstrarniðurstaða –     66.604 –   127.314

Stöðugildi 2019

Meðalfjöldi stöðugilda á árinu 2019 52,15
Fjöldi starfsmanna um síðustu áramót 57
Meðal lífaldur 48 ár 48
Meðal starfsaldur 10,7 ár
Fjöldi karla 31
Fjöldi kvenna 26
P

Sjálfgræðsla birkis og endurheimt vistkerfa

Birki er eina íslenska trjátegundin sem myndar náttúrulega skóga og gildi þeirra fyrir okkur er margvíslegt. Birkivistkerfið er eitt þeirra vistkerfa sem mikilvægt er að endurheimta og þar er lykilþáttur að ýta undir sjálfgræðslu þess.

Með því vinnum við með náttúrulegum ferlum og þar sem vel tekst til getur það hraðað aukinni útbreiðslu þess. Við endurheimt birkiskóga þarf að vera til staðar: fræuppsprettur birkis og næg örugg fræset á svæðinu fyrir það. Fræuppsprettur geta komið frá nálægum birkiskógum eða að við gróðursetjum eða sáum birki í lundi sem síðar mynda uppsprettu fræs er plönturnar hafa vaxið upp. Aðrir þættir hafa einnig áhrif, s.s. sauðfjárbeit, afrán skordýra, landslag og ríkjandi veðurfar. Með því að taka alla þessa þætti inn þegar endurheimt er skipulögð er unnt að nýta sjálfbræðslu birkis til að auka árangur aðgerða.

Meðal aðgerða sem við getum notað til að stuðla að sjálfgræðslu birkis eru: 1) markviss beitarfriðun á svæðum með góðar fræuppsprettur og góð fræset, 2) markviss sáning eða plöntun á svæðum sem bjóða upp á góð fræset fyrir birkifræ en vantar fræuppsprettur, og 3) markviss uppgræðsla á svæðum nálægt fræuppsprettum til að auka líkur á spírun birkifræs vegna bættra fræseta. Með markvissum aðgerðum er unnt að lágmarka kostnað við endurheimt birkiskóga.

d

Sjálfbær landnýting

GróLind er samstarfsverkefni Landssamtaka sauðfjárbænda, Bændasamtaka Íslands, Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og Landgræðslunnar, sem hefur yfirumsjón með verkefninu. Verkefninu er ætlað að skila með reglubundnum hætti heildarmati á ástandi gróður- og jarðvegsauðlinda landsins, og að þróa sjálfbærnivísa fyrir nýtingu auðlindanna. Verkefnið er í þróun og á vormánuðum voru haldnir 17 opnir kynninga– og samráðsfundir víðsvegar um landið. Um sumarið hófst vöktun þegar 76 reitir voru lagðir út víðsvegar um landið, en stefnt er að því að setja upp rösklega 1000 vöktunarreiti á næstu fjórum árum.

Á árinu var einnig unnið að stöðumati á ástandi gróður- og jarðvegsauðlinda landsins byggt á vistgerðaflokkun Náttúrufræðistofnunar Íslands og rofkortlagningu Rala og Landgræðslunnar. Til að hægt sé að tengja landnýtingu við ástand auðlindanna er nauðsynlegt að vita hvernig land er nýtt.
Árið 2019 var því unnið að því að kortleggja mörk úthaga og afrétta og núverandi nýtingu þeirra til sauðfjárbeitar. Vinnunni við stöðumatið og kortlagninguna mun ljúka fyrri part árs 2020.

Rannsókn á atferli sauðfjár

Rannsókn á atferli sauðfjár í sumarhögum hélt áfram sumarið 2019. Farið var í samstarf við 11 bændur víðsvegar um land og fékk hver bóndi 10 GPS tæki. Tækin voru sett á jafnmargar lambær sem skráðu staðsetningu ánna á sex klst. fresti yfir þann tíma sem þær voru í sumarhögum. Á seinustu tveimur árum hefur safnast upp gífurlegt magn af gögnum sem munu gefa innsýn inn í hvernig gróðurlendi sauðfé sækir helst í, hversu stór svæði það nýtir og hvernig þessi þættir breytast m.a. eftir tíma, veðri, landslagi og gróðurfari. 

Bætt landnýting í þágu loftslagsmála

Í júlí 2019 gaf stjórnarráð Íslands út skýrsluna Bætt landnýting í þágu loftslagsmála. Skýrslan er hluti af aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og lýsir markmiðum Íslands til ársins 2040 og áætluðum vörðum og aðgerðum er varða átak í kolefnisbindingu á árabilinu 2019 til og með 2022.

Í áætluninni er kveðið á um eflingu landgræðslu og nýskógræktar til kolefnisbindingar, vernd votlendis og átak í endurheimt votlendis. Þá er fjallað um samstarf við sauðfjárbændur um kolefnisbindingu og samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda.
Áætlað er að þessar aðgerðir muni skila ríflega tvöföldun í loftslagsávinningi á árinu 2022 m.v. meðaltal áranna 2016 til 2018 og flatarmál nýrra svæða sem tekin eru til landgræðslu og skógræktar árlega aukist úr ríflega 7.000 ha m.v. meðaltal áranna 2016 til 2018 í 14.720 hektara árið 2022.

Svo þetta verkefni gangi er víðtækt samstarf nauðsynlegt og sauðfjárbændur leika þar lykilhlutverk.

Votlendi sem kolefnisforðabúr

Votlendi geyma verulegan hluta kolefnisforða jarðar. Þau eru mikilvæg búsvæði plantna, fugla, fiska og smádýra, bæta vatnsbúskap, CO2, CH4 jarðveg og blaðgrænu og geta jafnað vatnsrennsli og þannig minnkað hættu á flóðum, sveiflum í vatnsrennsli og jarðvegsrofi. Því er mikilvægt að vernda votlendi og endurheimta röskuð votlendi sem ekki er verið að nýta.

Ýmis konar votlendi þekja um fimmtung gróins land á Íslandi og hefur stórum hluta þess verið raskað. Á mörgum svæðum hefur dregið úr notkun á framræstu landi. Til að afla þekkingar á ferlum og virkni votlendisvistkerfa í fjölbreyttu ástandi og meta árangur endurheimtar hóf stofnunin vöktunarverkefni árið 2017 í samstarfi við NÍ, LbhÍ og HÍ. Þá var lögð áhersla á að meta upphafsástand valdra raskaðra svæða sem voru endurheimt 2019. Settir voru upp fastir vöktunarreitir innan algengustu gróðursamfélaga svæðanna til að mæla breytingar í kjölfar endur- heimtarinnar.

Innan hvers vöktunarreits hafa farið fram mælingar á upphafsástandi gróðurs og jarðvegs ásamt reglulegum mæliferðum þar sem mælingar á grunnvatnshæð, flæði CO2 og CH4 úr jarðvegi, blaðgrænustuðli gróðurs, hafa verið gerðar.

Svartvatn gerir Hólasand grænan

Undirbúningi verkefnis um nýtingu svartvatns til uppgræðslu á Hólasandi er nánast lokið. Samstarfssamningur á milli Skútustaðahrepps og Landgræðslunnar liggur fyrir um framkvæmd verkefnisins og lokið verður við byggingu safntanks fyrir svartvatn á Hólasandi vorið 2020. Þá hefst söfnun svartvatns í tankinn og nýting þess hefst fljótlega eftir það.

Verkefnið hefur tvíþætt markmið, að draga úr magni lífræns úrgangs sem við núverandi aðstæður endar í Mývatni og að nýta úrganginn sem auðlind við uppgræðslu Hólasands sem er einungis í um 15 km fjarlægð frá Mývatni. Grunnurinn að því að verkefnið gangi upp er að rekstraraðilar umhverfis Mývatn skipti út hefðbundnum klósettum fyrir s.k. vacuum klósett sem nota miklu minna vatn og aðgreini það sem úr þeim kemur (svartvatn) frá öðru frárennsli t.d. frá sturtum, baðkörum og vöskum (grávatn). Svartvatnið er því ekkert annað en klósettúrgangur ásamt niðursturtuðu vatni. Verkefnið er samvinnuverkefni margra aðila, þ.m.t. rekstraraðila á svæðinu, sveitarfélagsins Skútustaðahrepps og ríkisins.

h

ASCENT - Fagþekking í gerð göngustíga og áningarstaða

þátttöku í þriggja ára fjölþjóðlegu verkefni, styrktu af Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins (NPA). Verkefnið kallaðist ASCENT eða Apply Skills and Conserve our Enviroment with New Tools, og fól í sér að efla fagþekkingu um gerð göngustíga og áningarstaða.

Verkefnið fól í sér rannsókn áhrifum af óheftum aðgangi náttúrustöðum, þörf fyrir endurheimtaraðgerðir og hvernig draga má úr skemmdum vegna átroðnings. Gerðar voru stjórnunaráætlanir á fimm völdum náttúrustöðum með viðeigandi aðgerðaráætlun sem byggðu á bestu mögulegu þekkingu í þátttökulöndunum. Ástandsmat var gert sem og tilraunir með notkun mismunandi fjarkönnunnargagna og hugbúnaða. Búið var til námskeið og námskeiðaraðir í hönnun, gerð og viðhaldi gönguleiða. Jafnframt kynningarefni sem miðar vitundarvakningu um mikilvægi góðra og vandaðra gönguleiða við náttúruvernd.

Þá eru í mótun leiðbeiningar um gerð gönguleiða sem byggja m. a. á afrakstri ASCENT. Að óbreyttu koma leiðbeiningarnar út um mitt ár.

t

Viltu vita meira um okkur

Landgræðslusvæði og girðingar

Landgræðslan hefur umsjón með 140 landgræðslusvæðum. Þar af eru um 100 svæði friðuð og er heildarlengd girðinga 850 km. Heildarstærð friðaðra svæða er um 250 þúsund hektarar.

Bændur græða landið (BGL)

Verkefnið Bændur græða landið hefur verið unnið í samstarfi Landgræðslunnar og bænda og annarra landeigenda frá árinu 1990. Tilgangur verkefnisins er að stöðva jarðvegsrof í heimalöndum og endurheimta vistkerfi.

Varnir gegn landbroti (VGL)

Viðfangsefni verkefnisins er að vinna gegn landbroti af völdum vatna og koma þannig í veg fyrir eða lágmarka tjón á mannvirkjum, gróðri eða jarðvegi. Verkefnin skiptast einkum í bakkavarnir og varnargarða, en sjaldnar er unnið að öðrum verkefnum s.s. tilflutningi farvega eða öðru slíku. 

Hagagæði

Frá og með árinu 2017 hefur Landgræðslan starfrækt verkefnið Hagagæði sem fjallar um landnýtingu og úttektir á hrossahögum. Verkefnið snýst um að hrossabændur og aðrir sem halda hross geti með formlegum hætti fengið staðfest að landnýting þeirra sé sjálfbær eða að öðrum kosti fengið leiðbeiningar um úrbætur. 

Endurheimt votlendis

Vorið 2016 var Landgræðslunni falin framkvæmd endurheimtar votlendis í samræmi við sóknaráætlun Íslands í loftslagsmálum. Endurheimt votlendis er mikilvæg aðgerð í loftslagsmálum, ekki síst hér á landi þar sem stór hluti votlendis hefur verið ræstur fram.

Dimmuborgir

Dimmuborgir eru friðlýst náttúruvætti í umsjón Landgræðslunnar. Samkvæmt talningum heimsækja um 400 þúsund manns Dimmuborgir ár hvert og því hefur stofnunin byggt göngustíga og fræðsluskilti með það að markmiði að fræða gesti um staðinn og vernda þetta einstaka náttúruvætti.

Landbótasjóður Landgræðslunnar (LBS)

Með verkefninu er ábyrgð og framkvæmd landgræðsluverkefna færð heim í hérað. Við styrkveitingar er lögð áhersla á stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og endurheimt vistkerfa. Auk þess er lögð áhersla á sjálfbæra landnýtingu og bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi.

Frævinnsla

Landgræðslan starfrækir fræverkunarstöð í Gunnarsholti þar sem fræ er verkað til landgræðslu. Landgræðslan ýmist ræktar eða safnar fræi af þeim tegundum sem hún nýtir til landgræðslu og hefur fræverkunarstöðin um langt skeið framleitt mest af því fræi sem notað er í landgræðslu hér á landi. Í dag verkar stöðin fræ af túnvingli og melgresi auk þess sem framleiddar eru baunagrasplöntur.